Hlohovská televízia, s.r.o.

Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

Tel.: 033 / 733 10 91-3 • Fax: 033 / 733 10 92 • E-mail: hctv@hctv.sk • www.hctv.sk

O spoločnosti

Mesto Hlohovec patrilo medzi prvé mestá v rámci Slovenska, ktoré malo svoju televíziu. Prvé vysielanie bolo 21.11.1994. V roku 2000 transformáciou vznikla Hlohovská televízia, s.r.o., ktorá kontinuálne pokračuje vo vysielaní a zameriava svoju činnosť na poskytovanie informačných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu. Tieto služby sa zabezpečujú výrobou spravodajstva, publicistiky, dokumentov a prenosov besied na aktuálnu tému.

Televízne vysielanie

Hlohovská televízia vysiela v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. a pridelenej licencie v zmysle zákona č. 220/2007 Z. z. od Rady pre vysielanie a retransmisiu č. TD/102. Je to informačno–publicistické vysielanie, ktoré poskytuje ucelené informácie obyvateľom mesta, prijímajúcim televízny program prostredníctvom antény (terestriálne), káblového rozvodu, internetu, partnerských a lokálnycgh televízií.

Charakteristika jednotlivých programov:

Noviny: čítané informácie, publicistická relácia, zameraná na lokálnu problematiku. Skladá sa z krátkych reportáži, rozoberá závažné javy v spoločnosti a pomenúva ich.

Magazín Hlohovskej televízie: reportáže, ktorým sa venuje väčšia pozornosť ako v Novinách, besedy - zamerané na najrozličnejšie témy života, týkajúce sa mesta a blízkeho regiónu,krátke dokumenty a iné. Podávajú širšie a ucelenejšie informácie a zaraďujeme sem medailóny, profily, portréty, rozhovory, zostrihy MsZ podľa aktuálneho zasadnutia.

20 rokov Hlohovskej televízie: zostrih relácii, reportáži, besied z archívu Hlohovskej televízie od roku 1993 až 2013.

Videotext: Je vysielaný v časovej slučke. Táto slučka pozostáva z textových informácií doplnených grafikou . Obsah videotextu tvoria krátke aktuálne informácie o dianí v meste, regióne, oznamy inštitúcií, pravidelné rubriky.

Denný program vysielania v káblovom rozvode mesta Hlohovec

07.00 - Noviny

08.00 - 20 rokov Hlohovskej televízie

09.00 - Infotext /denne aktualizované oznamy a rubriky/

10.00 - Infotext

11.00 - Magazín Hlohovskej televízie

12.00 - Infotext

13.00 - Infotext

14.00 - Noviny /premiéra každý utorok, alebo podľa aktuálnosti/

15.00 - Magazín Hlohovskej televízie

16.00 - Infotext

17.00 - 20 rokov Hlohovskej televízie /premiera každý piatok/

18.00 - Magazín Hlohovskej televízie /premiera každý pondelok/

19.00 - Infotext

20.00 - Noviny

21.00 - 20 rokov Hlohovskej televízie

22.00 - Magazín Hlohovskej televízie

23.00 - Infotext

24.00 - Noviny

01.00 - 20 rokov Hlohovskej televízie

02.00 - Infotext

03.00 - Infotext

04.00 - Infotext

05.00 - Infotext

06.00 - Infotext

Relácie, ktoré sú kratšie ako 60 minút sú doplnené Infotextom. >